• O konkursie

  Czym był dla Ciebie dłuższy pobyt w innym kraju? Szansą na zwiedzanie, poznanie nowej kultury, zwyczajów? Czy można to uchwycić na jednym zdjęciu?
  Czytaj więcej
 • Regulamin

  Konkurs rozpocznie się 14 sierpnia i potrwa do 15 września. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 września.
  Czytaj więcej
 • Zarejestruj się

  Konkurs rozpoczyna się 14 sierpnia 2018 r. Zarejestruj się już dziś poprzez nasz formularz zgłoszeniowy.
  Czytaj dalej
Zapoznałem się akceptuję Regulamin konkursu „ERASMUS plus JA”, który dostępny jest pod adresem http://konkursfotoerasmus.usz.edu.pl/regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przetwarzanie wizerunku przez administratora danych przez Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70-453 Szczecin.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Klauzula informacyjna
Informacje o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą
w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@usz.edu.pl
3. Dane będą przetwarzane w związku z organizacją konferencji lub innego wydarzenia naukowego.
4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), art.6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz umowa 2017-1-PL01-KA103-036327.
5. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.
6. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.